+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Polisensoryczne warsztaty z zakresu hortiterapii w nowym ogrodzie sensorycznym

Operacja zakłada realizację nowej usługi społecznej w postaci polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii w specjalnie przygotowanej przestrzeni warsztatowej ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach dla lokalnej społeczności, a w szczególności dla podopiecznych tego ośrodka oraz aktywizację i integrację społeczności lokalnej.

 

Dzieci w wieku 3-25 lat, stale przebywające w „Zameczku”, cierpią na sprzężoną, wieloraką niepełnosprawność i ze względu na specyfikę swoich schorzeń wymagają kompleksowej i całodobowej opieki specjalistycznej. Liczba podopiecznych oscyluje w okolicach 50 osób (z czego ok. 25 przebywa w ośrodku stale). Celem poprawienia ich sprawności psychoruchowej wymagana jest stała stymulacja polisensoryczna, rozwijanie koordynacji, motoryki, rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Specyfika stanu zdrowia podopiecznych ośrodka w zasadzie uniemożliwia ze względów technicznych i finansowych transport większej grupy dzieci w miejsca rehabilitacji oddalone od miejsca ich przebywania, dlatego chcemy postawić na usuwanie barier utrudniających funkcjonowanie podmiotów działających w sferze społecznej i zapewnić im długofalowy dostęp do hortiterapii w poprzez realizację cyklu warsztatów.

 

Aktualnie podopieczni ośrodka nie mają odpowiedniej infrastruktury, która umożliwiłaby prowadzenie warsztatów polisensorycznych oraz z zakresu hortiterapii. Operacja zakłada stworzenie przestrzeni warsztatowej obejmującej system ścieżek dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także takie rozmieszczenie roślinności i innych elementów małej infrastruktury, aby w myśl design thinkingu była dostępna dla wszystkich jej użytkowników (osób z niepełnosprawnościami oraz w pełni sprawnych). Organizacja warsztatów w tej przestrzeni, wprowadzenie hortiterapi zajęciowej stanowi innowacyjność produktową w skali obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska”.

 

Zespół pałacowo parkowy, na którego obszarze znajduje się „Zameczek” i w którym odbywać miałyby się warsztaty stanowi dziedzictwo kulturowe obszaru LGD. Udostępnienie tej przestrzeni i zaproszenie na warsztaty lokalnej społeczności także spoza ośrodka prawdopodobnie będzie miało przełożenie na zwiększenie zainteresowania zabytkowym kompleksem, kreowaniem postaw proekologicznych i zbliżeniem do  środowiska naturalnego, a przede wszystkim zahamowanie negatywnych procesów wpływających na rozbijanie więzi społecznych oraz przywracanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami. Aktualnie podopieczni ośrodka mają w dużym stopniu ograniczone możliwości nawiązywania relacji z osobami „z zewnątrz”, dzięki planowanym warsztatom i zaproszeniu lokalnej społeczności do korzystania z terapeutycznego działania ogrodu sensorycznego mamy nadzieję na zwiększenie relacji: podopieczni ośrodka – pozostali mieszkańcy Rudołtowic. Planowane warsztaty dla lokalnej społeczności z dużym prawdopodobieństwem wpłyną także na kształtowanie postawy proekologicznej u użytkowników ponieważ nieodzownym elementem hortiterapii jest obcowanie ze środowiskiem naturalnym i pomocami naukowo-terapeutycznymi w postaci roślin, ziemi i wody.

 

Nasza fundacja – Fundacja Puk Puk, jest oficjalnym partnerem projektu i w ramach partnerstwa opracowała projekt przestrzeni/ogrodu pod polisensoryczne warsztaty z zakresu hortiterapii, program warsztatów z hortiterapii, a także dokonała wyboru roślin niezbędnych do prowadzenia warsztatów oraz będzie sprawowała nadzór nad realizacją inwestycji w trakcie trwania operacji. Drugim partnerem został Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie w zakresie zaangażowania wolontariuszy spośród uczniów oraz kadry nauczycielskiej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do nasadzania roślin zakupionych do realizacji przestrzeni warsztatowej ogrodu sensorycznego w trakcie trwania operacji oraz prowadzenia prac ogrodniczych utrzymujących część zieloną, biologicznie czynną przestrzeni warsztatowej, 2-3 razy w roku przez okres trwałości projektu.

 

Działania planowane w ramach operacji:

 

1) projekt i realizacja przestrzeni do warsztatów polisensorycznych z zakresu hortiterapii. obejmująca: prace ziemne jak wyrównanie terenu, przygotowanie nawierzchni pod nasadzenia roślin; ścieżki umożliwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich; małą architekturę: stoisko do hydroterapii, kamienną sadzawkę do hydroterapii i terapii sensorycznej, skalniak z wodospadem do terapii polisensorycznej i hydroterapii, ścieżkę sensoryczną do terapii polisensorycznej, zakątek traw do terapii polisensorycznej, pergolę z blatem roboczym dla terapeutów-wolontariuszy do przygotowywania warsztatów, zabezpieczającą uczestników warsztatów przed nadmiernym nasłonecznieniem (co ma szczególne znaczenie w przypadku podopiecznych ośrodka chorych na epilepsję), stanowiska warsztatowe umożliwiające prowadzenie zajęć warsztatowych: dwa stanowiska do pracy polisensorycznej (2 stoły na 4 osoby) i 4 stanowiska do pracy z ziemią i sadzenia roślin; zakup i nasadzenie roślin; zakup tabliczek edukacyjnych z opisem poszczególnych roślin; zakup materiałów i narzędzi do pracy warsztatowej.

 

2) Szkolenia: szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z hortiterapii dla pracowników „Zameczku” (20 os.), którzy w ramach wolontariatu pracowniczego będą prowadzić zajęcia z tego zakresu dla podopiecznych ośrodka i lokalnej społeczności (co wykracza poza ich obowiązki pracownicze); szkolenie z zakesu hortiterapii dla podopiecznych ośrodka (25 os.) w formie cyklu warsztatów polisensorycznych realizowanych przez cały okres realizacji operacji (szacowana liczba warsztatów: 82); szkolenie z zakresu hortiterapii dla lokalnej społeczności, w tym rodzin z dziećmi (15 os.), grupy defaworyzowanej (10 osób w wieku 50+) oraz dla wolontariuszy z obszaru LGD, w formie trzech warsztatów podczas wydarzenia promującego operację.

 

3) Działania promujące operację wśród lokalnej społeczności, w tym realizację warsztatów z zakresu hortiterapii dla lokalnej społeczności, w tym dla wolontariuszy i osób z grupy defaworyzowanej. Wydarzeniu towarzyszyłaby informacja w lokalnych mediach prasowych i internetowych, a także reklama w formie plakatów oraz banneru informacyjnego nt. finansowania operacji, zlokalizowanego na terenie przestrzeni warsztatowej.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU