+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Puk puk Silenzio

Tytuł projektu: Puk Puk Silenzio

 

Realizacja warsztatów muzycznych w szkołach podst. w gm. Miedźna przy współpracy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miedźnej z/s w Woli i podległą mu Młodzieżową Orkiestrą Dętą “Silenzio”. W każdej szkole zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, dla grup uczniów objętych programem, a każdy uczestnik będzie miał możliwość wyjazdu na 2 koncerty (do filharmonii i opery). Inauguracją projektu będzie ogólnodostępny koncert dla lokalnej społeczności zrealizowany przez “Silenzio” w Gminny Ośrodku Kultury, zaś w koncercie zamykającym projekt zaprezentują się także wybrani uczniowie. 

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 4.11.2019 r.
Planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020 r

Na jakie potrzeby odpowiada projekt?
Mieszkańcy z mniejszych miejscowości, takich jak wsie z gminy Miedźna (woj. śląskie) mają ograniczony dostęp do ośrodków kultury, w tym filharmonii czy opery. Duża odległość a także koszt biletu wstępu sprawiają, że duży procent dzieci z tego obszaru nigdy nie miał możliwości wzięcia udziału w tej rangi wydarzeniu muzycznym. Dodatkowo muzyka jako przedmiot w edukacji szkolnej “w najmłodszych klasach pojawia się jako dodatek do treści głównych i tak też jest traktowana przez większość nauczycieli, którzy wszelkie zaległości w zakresie głównych treści nauczania (według nich ważniejszych) nadrabiają kosztem zajęć muzycznych. Muzyka na tym poziomie edukacyjnym często też staje się jedynie tłem innych zajęć, np. plastycznych; służy wyciszeniu uczniów, jest narzędziem i metodą do realizacji niemuzycznych celów, nie pełni natomiast funkcji autonomicznych. Tak prowadzone zajęcia nie przyczyniają się do rozwoju muzycznego uczniów, nie kształtują zainteresowań tą dziedziną, a wręcz przeciwnie: utrwalają poglądy o wyłącznie użytkowym charakterze sztuki muzycznej.” (R. Popowski, M. Grusiewicz, A. Sołtysik, Nauczanie muzyki w szkole podstawowej. Analiza rozwiązania systemowego”, “Wychowanie muzyczne” 2014, nr 5).

Bezpośrednie cele projektu:

 

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci objętych projektem ze względu na miejsce zamieszkania oddalone od większych ośrodków kultury, w tym filharmonii i opery 
  • poszerzenie oferty pozaszkolnych zajęć o warsztaty muzyczne połączone z wyjazdami na kulturalne wydarzenia muzyczne
  • umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z gm. Miedźna kontaktu z tzw. kulturą wysoką, a co za tym idzie kształtowanie ich wrażliwości artystycznej
  • rozbudzenie w uczniach ze szkół podstawowych z gm. Miedźna zainteresowania obszarem edukacji i kultury jakim jest “muzyka”
  • nawiązanie stałej współpracy pomiędzy szkołami z gm. Miedźna a Gminnym Ośrodkiem Kulltury i lokalną młodzieżową orkiestrą dętą “Silenzio” w Woli
  • włączenie wybranych jednostek z projektu, które przejawiają wyjątkowe uzdolnienia muzyczne, do lokalnej młodzieżowej orkiestry dętej “Silenzio” w Woli

 

Pośrednie cele projektu:

  • kształtowanie wrażliwości muzycznej u lokalnej społeczności (gm. Miedźna)
  • promocja muzyki orkiestrowej w obszarach wiejskich i miejskich

 

Bezpośredni beneficjenci projektu

Projektem zostanie objętych 110 uczniów z 5 szkół podstawowych w gm. Miedźna. Planujemy przeprowadzić warsztaty muzyczne dla 60 uczestników projektu, którzy wraz z dodatkowymi 50 uczniami będą mieli możliwość wyjazdu na koncerty w Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz Operze Śląskiej w Bytomiu. Z trzech mniejszych szkół we Frydku, Miedźnej i Górze przewidujemy udział w warsztatach po 10 osób z każdej szkoły, zaś z dwóch większych szkół w Woli po 15 osób.

Dopuszczamy możliwość udziału, większej liczby uczestników w warsztatach, jednak ze względu na wielkość szkół w gminie i specyfikę projektu prognozujemy, że podana liczba uczestników weźmie udział w przynajmniej 90% zajęć przewidzianych dla danej szkoły. Dodatkowo chcemy umożliwić udział w koncertach także uczniom (wspomniane 50 osób), którzy interesują się muzyką i chcą z nią obcować, ale nie są zainteresowani grą na instrumentach.

Pośredni beneficjenci projektu

Na realizacji projektu oprócz uczniów objętych programem, skorzysta także lokalna społeczność, dla której zostaną zrealizowane dwa koncerty na terenie gminy Miedźna. Szacujemy, że na każdy koncert przyjdzie minimum 60 osób z lokalnej społeczności.

Beneficjentem projektu będzie także młodzieżowa orkiestra dęta “Silenzio” z Woli 30 osób, w której szeregi mamy nadzieję uda się zwerbować spośród uczestników projektu nowych członków. 

Planowane rezultaty:

Projekt ma na celu rozbudzenie u uczniów szkół podstawowych w gminie, a także u lokalnej społeczności zainteresowanie muzyką, a także pozytywny wpływ na kształtowanie wrażliwości artystycznej u bezpośrednich beneficjentów projektu oraz zwiększenie wiedzy muzycznej i poprawę umiejętności technicznych uczestników warsztatów.

Liczymy na to, że projekt pozwoli wyłonić osoby utalentowane muzycznie, które będą kontynuowały swoją edukację muzyczną we własnym zakresie lub zgodzą się podjąć stałą współpracę z młodzieżową orkiestrą dętą “Silenzio” w Woli. Dzięki temu orkiestra miałaby szansę rozwinąć się, przydzielić muzyków do gry na dodatkowych instrumentach, a także zapewnić sobie dalszy byt (aktualnie coraz trudniej werbować nowych członków do orkiestry mimo, że nauka jest zupełnie za darmo).

Mamy nadzieję, że na projekcie skorzystają także szkoły, które wyłonią osoby uzdolnione i chętne do udziału w akademiach, a być może staną się także godnymi reprezentantami szkół na ewentualnych konkursach muzycznych. Chcielibyśmy aby realizacja projektu zachęciła większą rzeszę odbiorców z lokalnej społeczności do częstszych kontaktów z muzyką.

AKTUALNIE SZUKAMY MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA!

Jeśli jako firma lub osoba prywatna masz możliwość przekazania nam darowizny na realizację projektu albo słyszałeś/czytałeś o innych możliwościach finansowania (np. o konkursie grantowym), o które moglibyśmy się ubiegać – zachęcamy do kontaktu: http://fundacjapukpuk.pl/kontakt/

PODSUMOWANIE PROJEKTU